top of page

Årsmötesprotokoll

§1 Mötets öppnande

§3 Val av mötessekreterare

§4 Val av protokolltjusterare

§5 Godkännande av dagordningen

§6 Årsmötets behöriga utlysande

§7 Verksamhetsberättelse

§8 Ekonomisk berättelse

 

§9 Revision

§10 Faställande av budget

§11 Fråga om ansvarsfrihet

§12 Verksamhetsplan 2022

 

§13 Avsluta kopia av förening

§14 Fastställande av medlems och träningsavgifter

§15 Val av ordförande

§16 Val av övriga ledarmöter

§17 Val av revisor

§18 Val av valberedning

§19 Övrigt

§20 Mötets avslutande

bottom of page