top of page

Årsmötesprotokoll

 1. Mötets öppnande

 2. Närvarande

 3. Val av mötesordförande

 4. Val av mötessekreterare

 5. Val av protokolljusterare

 6. Godkännande av dagordning

 7. Årsmötets behöriga utlysande

 8. Verksamhetsberättelse

 9. Verksamhetsplan 2024

 10. Ekonomisk berättelse

 11. Fastställande av budget

 12. Revision

 13. Fråga om ansvarsfrihet

 14. Ändring och fastställande av terminsavgifter

 15. Val av ordförande - förslag Sebastian Esk

 16. Val av kassör - förslag Milena Mackowska

 17. Val av övriga ledamöter och suppleanter - förslag Damian Budyta, Henrik Frimodig, Jonathan Ossmyr

 18. Val av revisor - förslag Carina Esk

 19. Val av valberedning

 20. Förseningsavgift

 21. Studentrabatt på terminsavgift

 22. Ändring av ålder rösträtt

 23. Ändring av valberedningens sammansättning

 24. Ändring av styrelse sammansättningen

 25. Ändring av ärenden på årsmötet

 26. Övrigt beslut får ej tas av årsmötet

 27. Mötets avslutande

bottom of page